پنج شنبه, 22 مرداد 774 ساعت 09:06

اجرای نمای ساختمان با ورق تایلی پرسی

اجرای نمای ساختمان با ورق تایلی پرسی با رنگ پودری الکترواستاتیک با زیرسازی پروفیل و شاسی کشی و تیرریزی به فاصله 36 سانتی متر و نصب ابزار جهت دامنه کار و دامپا جهت سایبان

منتشرشده در پروژه ها